Wat muss ech maachen?

Instruktioune fir dëse Cours:

Lies wat s du genee fir all Lektioun maache muss.

Short Dialogues Intro.pdf